Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 7 januari 2019.

Algemene Voorwaarden All Gems, gevestigd aan Wittem 16, 7603 NE, te Almelo, ingeschreven bij de KvK onder nummer 72829737
DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
All Gems:
All Gems, ingeschreven bij de KvK onder nummer 72829737
Btw-nummer: NL001575604B67
BEDRIJF:
De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
CONSUMENT:
De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
KOOP OP AFSTAND:
De overeenkomst tussen de wederpartij en All Gems, waarbij in het kader van een door de All Gems georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
OVEREENKOMST:
Elke overeenkomst gesloten tussen All Gems en de Wederpartij.
PRODUCT:
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en All Gems.

TEGOEDBON:

Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt.

WEDERPARTIJ:

Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

WERKINGSFEER

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen All Gems en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met All Gems, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden All Gems en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met All Gems zijn overeengekomen.
Indien All Gems niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat All Gems in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

AANBIEDINGEN

Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Alle aanbiedingen van All Gems zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding is opgenomen. De aanbieding vervalt wanneer deze termijn is verlopen. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.
All Gems kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is All Gems daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij All Gems anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht All Gems niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van All Gems.

DUUR OVEREENKOMST

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

WIJZIGING OVEREENKOMST

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt All Gems de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. All Gems zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal All Gems de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.
Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal All Gems daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal All Gems proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
All Gems zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan All Gems kunnen worden toegerekend.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en All Gems zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

UITVOERING OVEREENKOMST

All Gems heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.
All Gems heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft All Gems het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft All Gems het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is All Gems niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan All Gems.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft All Gems het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

PRIJZEN

Alle prijzen zijn in euro`s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De prijzen zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht. Van alle bijkomende kosten zal All Gems tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

PRIJSWIJZIGING

Indien All Gems met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is All Gems gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien All Gems het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op All Gems rustende verplichting ingevolge de wet;
All Gems alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

KOOP OP AFSTAND

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 kalenderdagen te geschieden. Ingeval van Koop op afstand heeft All Gems het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de All Gems geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na 30 kalenderdagen te herroepen indien All Gems het product niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn overeen zijn gekomen.
Indien All Gems niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na de ontvangst van de door All Gems geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien All Gems in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het door All Gems geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij All Gems heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort All Gems uiterlijk veertien kalenderdagen na ontvangst van de zaken het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt All Gems de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort All Gems uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien All Gems en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van All Gems. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop All Gems geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
producten die snel kunnen bederven of verouderen;
producten van persoonlijke aard;
producten op maat gemaakt.

LEVERING

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat All Gems de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.
De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

LEVERINGSTERMIJNEN

All Gems streeft er naar de gekochte zaken binnen twee werkdagen nadat de overeenkomst geaccepteerd en betaald is te verzenden in volgorde van binnenkomst. De levering zal uiterlijk plaatsvinden binnen 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien All Gems gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan All Gems heeft verstrekt.
Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij All Gems schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij All Gems alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat All Gems zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat All Gems binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
RISICO -overgang consumenten
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van All Gems.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.
RISICO-overgang bedrijven
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van All Gems.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

BETALING

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door All Gems aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.
Betaling geschiedt onmiddellijk na totstandkoming van de Overeenkomst en voor uitvoering van Overeenkomst.
Indien betaling achteraf wordt overeengekomen dient dit te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door All Gems aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
All Gems en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van All Gems en de verplichtingen van de Wederpartij jegens All Gems onmiddellijk opeisbaar.

INCASSOKOSTEN

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft All Gems, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft All Gems, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft All Gems pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat All Gems de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

TEGOEDBON

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij All Gems.
De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.
Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
In geval van Koop op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door All Gems in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van All Gems totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

OPSCHORTING

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft All Gems het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
Voorts is All Gems bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
na het sluiten van de Overeenkomst All Gems omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van All Gems kan worden gevergd.
All Gems behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

ONTBINDING

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is All Gems bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is All Gems bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
na het sluiten van de Overeenkomst All Gems omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van All Gems kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van All Gems kan worden gevergd;
de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
de Wederpartij komt te overlijden.
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van All Gems op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Indien All Gems de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is All Gems niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door All Gems geleden schade.

OVERMACHT

Een tekortkoming kan niet aan All Gems of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop All Gems geen invloed kan uitoefenen en waardoor All Gems niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door All Gems in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
All Gems heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat All Gems zijn verbintenis had moeten nakomen.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Zowel All Gems als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt All Gems zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien All Gems ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is All Gems gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

GARANTIES

All Gems garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. All Gems garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
De garantietermijn bedraagt zes maanden ten aanzien van productiefouten en ritsen. Uitzonderingen op deze garantietermijn worden schriftelijk vastgelegd.
De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal All Gems, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.
Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat All Gems in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar All Gems geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

ONDERZOEK EN RECLAME

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 5 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na levering van het Product schriftelijk aan All Gems gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na ontdekking ervan aan All Gems gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij All Gems binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.
Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

AANSPRAKELIJKHEID

All Gems is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van All Gems. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
All Gems is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
All Gems is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat All Gems is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor All Gems kenbaar behoorde te zijn.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van All Gems of zijn leidinggevende ondergeschikten.
All Gems is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
Indien All Gems aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van All Gems beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door All Gems aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat All Gems overeenkomstig de verzekering draagt.
De Wederpartij dient de schade waarvoor All Gems aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan All Gems te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens All Gems vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

VRIJWARING

De Wederpartij vrijwaart All Gems voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
Indien All Gems door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden All Gems zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van All Gems en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

VERJARINGSTERMIJN

Voor alle vorderingen jegens All Gems en de door All Gems (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij All Gems ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.
Intellectuele eigendom
All Gems behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
All Gems behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

GEHEIMHOUDING

Zowel All Gems als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

PRIVACY EN COOKIES

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan All Gems verstrekt, zal All Gems zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
All Gems handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. All Gems zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
Bij het bezoeken van de website kan All Gems informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
De informatie die All Gems verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
All Gems mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Het is All Gems niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
All Gems mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
All Gems zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
De Wederpartij gaat akkoord dat All Gems de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

NIEUWSBRIEF

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per post en/of per mail.
De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Wijziging algemene voorwaarden

All Gems heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
All Gems zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij All Gems partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Geschillen tussen All Gems en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 72829737